SANYO DENKI AMERICA

Servo Systems Sales Contacts

Servo Systems Sales Contacts
N. West - Shun Li 1-(408) 307-6020 shun.li@sanyodenki.com
SVO - Zhipping Yu, Shun Li 1-(408) 393-4925 z.yu@sanyodenki.com
S. West – Shuzo Matsumoto (Disty) 1-(424) 903-5300 shuzo.matsumoto@sanyodenki.com
S. West – Steven Economos (OEM) 1-(310) 561-5634 steven.economos@sanyodenki.com
Central – Arthur Swiersz 1-(815) 687-4457 arthur.swiersz@sanyodenki.com
N. East – John Roake 1-(973) 619-5157 john.roake@sanyodenki.com
S. East – Chaz Russo 1-(424) 323-9562 chaz.russo@sanyodenki.com